دسته: ER

دانلود پروژه کتابخانه رشنال 1

دانلود پروژه کتابخانه رشنال

سلام به کاربران محترم سایت. پروژه کنونی تحلیل کتابخانه با نرم افزار رشنال رز می باشد. رشنال رز چیست؟ یکی از ابزارهای مدلسازی نرم افزار از طریق عمومی ترین زبان...

تبدیل نمودار ER باغبانی به بانک SQL server 5

تبدیل نمودار ER باغبانی به بانک SQL server

نمودار ER چیست؟ مدل سازی معنایی داده‌ها (ER) عبارت است از ارائه مدلی از محیط عملیاتی به کمک مفاهیمی مستقل از موضوعات مربوط به نمایش منطقی و فیزیکی داده‌ها. در...