دانلود مثال های کتاب spss استاد یاراحمدی

مثال های کتاب spss 19 استاد یاراحمدی این مثال ها شامل رگرسیون، t مستقل و وابسته، همبستگی جزئی و پیرسون و… می باشند مثال ها تا فصل چهارم انجام شده...