برچسب: تبدیل ER

تبدیل نمودار ER باغبانی به بانک SQL server 5

تبدیل نمودار ER باغبانی به بانک SQL server

نمودار ER چیست؟ مدل سازی معنایی داده‌ها (ER) عبارت است از ارائه مدلی از محیط عملیاتی به کمک مفاهیمی مستقل از موضوعات مربوط به نمایش منطقی و فیزیکی داده‌ها. در...

تبدیل نمودار ER باغبانی به دیاگرام به همراه بانک 0

تبدیل نمودار ER باغبانی به دیاگرام به همراه بانک

دانلود رایگان پروژه تبدیل نمودار ER باغبانی به دیاگرام به همراه بانک این نمودار نرمال سازی شده است. بخش باغبانی مورد تحلیل قرار گرفت و به دیاگرام تبدیل شد. به...