برچسب: تبدیل ER

تبدیل نمودار ER باغبانی به بانک SQL server 5

تبدیل نمودار ER باغبانی به بانک SQL server

نمودار ER چیست؟ مدل سازی معنایی داده‌ها (ER) عبارت است از ارائه مدلی از محیط عملیاتی به کمک مفاهیمی مستقل از موضوعات مربوط به نمایش منطقی و فیزیکی داده‌ها. در...